Hoewel de informatie die op deze site wordt aangeboden met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, kan Double Security geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Ook kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de eventuele gevolgen als gevolg van het gebruik of naar aanleiding van informatie op deze site.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij van Double Security & Hospitality dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Double Security & Hospitality.